Stoðþjónusta

Nám og kennsla

Brúin

Í skólanum er sérstakt brúarteymi þar sem unnið er í sameiningu til að auka farsæld barna og fjölskyldna þeirra. Í teyminu situr fagfólk á vegum skólans, ásamt ráðgjöfum frá fjölskyldu- og barnamálasviði og mennta- og lýðheilsusvið. Brúarteymið kortleggur stöðu barnsins og leitar sameiginlegra lausna til að styðja við barnið og fjölskyldu.

Tengiliðir farsældar í Hraunvallaskóla eru:

 • Linda Hrönn Helgadóttir, deildarstjóri yngsta stigs.
 • Guðbjörg Inga Guðmundsdóttir, deildarstjóri miðstigs.
 • Hjördís Bára Gestsdóttir, deildarstjóri unglingastigs.
 • Anna Rut Pálmadóttir, deildarstjóri stoðþjónustu.

Nemendaverndarráð

Hlutverk nemendaverndarráðs er að taka við öllum erindum, bæði frá starfsfólki og foreldrum, um stuðningsþjónustu skólans og koma þeim í farveg sem leiðir til lausna á þeim.

Foreldrar sem telja að barn þeirra þurfi á stuðningi að halda geta haft samband við umsjónarkennara barns eða deildarstjóra sérkennslu, Önnu Rut Pálmadóttur. Foreldrum er alltaf tilkynnt ef málum barna þeirra er vísað til ráðsins. Ráðið heldur fundi vikulega.

Í ráðinu sitja:

 • skólastjórnendur
 • náms- og starfsráðgjafi
 • deildarstjórar
 • deildarstjóri tómstundamiðstöðvar

Umsjónarkennarar og aðrir eru boðaðir til fundar eftir þörfum. Ráðið er bundið þagnarskyldu um einkamál nemenda, að undanskildum atvikum sem ber að tilkynna samkvæmt lögum.

Sálfræðiþjónusta

Sálfræðingur starfar í öllum grunnskólum bæjarins. Sálfræðingur skólans sinnir greiningu, fræðslu, stuðningi og ráðgjöf en ekki meðferð. Tilvísanir til sálfræðings berast í gegnum nemendaverndarráð eða brúarteymi grunnskólans. Samþykki foreldra verður alltaf að liggja fyrir. Tilefni beiðna geta verið margvísleg en áhersla er lögð á snemmtækt mat og greiningu á stöðu nemanda vegna náms, hegðunar og sálrænna erfiðleika.

Skólasálfræðingur Hraunvallaskóla er Þóra Kristín Flygenring.

Talmeinaþjónusta

Börn sem glíma við frávik í máli eða tali eiga rétt á greiningu talmeinafræðings ásamt sérkennslu og stuðningi við nám í grunnskóla. Talmeinafræðingur veitir einnig ráðgjöf til starfsfólks grunnskóla. Foreldrar geta óskað eftir greiningu og ráðgjöf talmeinafræðings, í öllum tilvikum þarf skriflegt samþykki foreldra að liggja fyrir áður en greining fer fram.

Heilsugæsla

 • Skólahjúkrunarfræðingur: Jenný Kamilla Knútsdóttir
 • hraunvallaskó[email protected]
 • Viðverutími
 • Mánudaga 8:30–15:30
 • Þriðjudaga 08:30–13:00
 • Miðvikudaga 08:30–12:00
 • Fimmtudaga 08:30–15:30
 • Föstudaga 08:30–12:00

Heilsuvernd skólabarna í Hraunvallaskóla er á vegum Heilsugæslunnar í Firði. Heilsuverndin er hluti af heilsugæslunni og framhald af ung- og smábarnavernd. Markmiðið er að efla heilbrigði nemenda og stuðla að vellíðan þeirra. Starfsfólk heilsuverndar skólabarna vinnur í náinni samvinnu við foreldra, skólastjórnendur, kennara og aðra sem koma að málefnum nemenda með velferð þeirra að leiðarljósi.

Þjónusta heilsuverndar skólabarna er skráð í rafræna sjúkraskrá heilsugæslunnar. Farið er með allar upplýsingar sem trúnaðarmál. 

Helstu áherslur í heilsuvernd nemenda eru:

 • Fræðsla, forvarnir og heilsuefling.
 • Bólusetningar.
 • Skimanir.
 • Viðtöl um heilsu og líðan.

Unnið er samkvæmt leiðbeiningum Þróunarmiðstöðvar íslenskrar heilsugæslu og Embættis landlæknis um heilsuvernd grunnskólabarna. Sjá nánar á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins.

Heilbrigðisfræðsla 

Skipulögð heilbrigðisfræðsla er veitt í öllum árgöngum og er áherslan á að hvetja til heilbrigðra lífshátta. Eftir fræðslu fá foreldrar upplýsingar í tölvupósti um fræðsluna og gefst þá kostur á að ræða við börnin um það sem þau lærðu og hvernig hægt er að nýta það í daglegu lífi.

 • 1. bekkur

  „Líkaminn minn“ – forvörn gegn kynferðislegu ofbeldi og hjálmanotkun.

 • 2. bekkur

  Tilfinningar.

 • 3. bekkur

  Verkefnabók um 6H heilsunnar (Hamingja, Hollusta, Hreinlæti, Hreyfing, Hvíld).

 • 4. bekkur

  Kvíði og slysavarnir.

 • 5. bekkur

  Samskipti.

 • 6. bekkur

   Kynþroski og endurlífgun.

 • 7. bekkur

  Bólusetningar.

 • 8. bekkur

  Sjálfsmynd og samskipti, hugrekki og endurlífgun.

 • 9. bekkur

  Kynheilbrigði og bólusetning.

 • 10. bekkur

  Geðheilbrigði, endurlífgun og ábyrgð á eigin heilsu.

Skimanir

Skimað er fyrir ákveðnum heilbrigðisvandamálum í 1., 4., 7. og 9. bekk. Þær felast í mælingu á hæð, þyngd og sjónskerpu. Nemendur í öðrum árgöngum eru skimaðir eftir þörfum. Ef frávik reynist í skimun er haft samband við forsjáraðila.

Heilsueflandi viðtöl um lífsvenjur og líðan

Þegar skimanir fara fram í 1., 4., 7. og 9. bekk ræðir skólahjúkrunarfræðingur við nemendur um líðan og lífsvenjur. Markmið viðtalanna er að styrkja vitund nemenda um eigið heilbrigði og líðan. Ef vart verður við vanlíðan eða áhyggjur er gripið til úrræða.

Bólusetningar

Bólusetningum er ætlað að verja einstaklinginn gegn alvarlegum smitsjúkdómum. Í 7. bekk er bólusett við mislingum, hettusótt og rauðum hundum (1 sprauta) og HPV (Human papilloma veirum) sem geta valdið leghálskrabbameini. HPV-bólusetning er gefin tvisvar með 6 mánaða millibili. Í 9. bekk er bólusett við barnaveiki, stífkrampa, kíghósta og mænusótt (ein sprauta).

Fyrir bólusetningu fá foreldrar tölvupóst með upplýsingum um tímasetningu. Það er á ábyrgð foreldra að láta bólusetja börn sín. Gott er að nemendur komi með bólusetningarskírteini sín í skólann þegar bólusetning fer fram.

Hafið samband við skólahjúkrunarfræðing ef:

 • talið er að barn sé ekki að fullu bólusett
 • óskað er eftir því að barn sé ekki bólusett
 • nánari upplýsinga er óskað

Sjá meira um bólusetningar

Veikindi og slys

Ef óhapp eða slys verður á skólatíma sér starfsfólk skólans um fyrstu hjálp. Þurfi nemandi að fara á heilsugæsluna eða slysadeild skulu foreldrar fara með barninu. Því er mikilvægt að skólinn hafi öll símanúmer þar sem hægt er að ná í þá á skólatíma barnsins. Ekki er ætlast til að óhöppum sem gerast utan skólatíma sé sinnt af heilsuvernd skólabarna.

Langveik börn

Mikilvægt er að skólahjúkrunarfræðingur viti af börnum sem eru með fötlun eða langvinnan eða alvarlegan sjúkdóm, til dæmis sykursýki, ofnæmi, flogaveiki, blæðingarsjúkdóma eða aðra alvarlega sjúkdóma. Hlutverk skólahjúkrunarfræðingsins er að skapa þessum börnum viðeigandi aðstæður og umönnun í skólanum í samvinnu við foreldra og starfsfólk skólans.

Lyfjagjafir

Samkvæmt tilmælum landlæknis um lyfjagjafir í grunnskólum eru sérstakar vinnureglur varðandi lyfjagjafir til nemenda á skólatíma.

Höfuðlús

Höfuðlús birtist reglulega í skólum landsins og er mikilvægt að foreldrar kembi hár barna sinna reglulega yfir skólaárið. Rétt er að láta skólann vita ef lús finnst í hári barns og skólahjúkrunarfræðingur getur leiðbeint varðandi lúsasmit. 

Sérkennsla

Sérkennsla er ýmist innan eða utan bekkjar og annað hvort stuðningur við nemanda eða nemendahóp. Stuðningsfulltrúar aðstoða umsjónarkennara samkvæmt mati deildarstjóra sérkennslu.

Ef vikið er verulega frá námsáætlun árgangsins er einstaklingsáætlun unnin í samvinnu við foreldra sem er metin reglulega. Samstarf sérkennara við foreldra er mikilvægt og veita sérkennarar foreldrum, kennurum og stuðningsfulltrúum ráðgjöf við val á námsefni og þjálfun.

Umsjónarkennarar sækja um sérkennslu á vorin til deildarstjóra stuðningsþjónustu. Nemendum er forgangsraðað eftir stöðu þeirra í námi og öðrum forsendum og tekið mið af greiningargögnum ef til eru. Forgangsröðun er endurskoðuð á hverri önn og oftar ef þörf er á.

Yngsta stig

Stuðningskennari kemur á kennslusvæði og aðstoðar nemendur í samvinnu við umsjónarkennara eða nemendur fara í Keili í ákveðnar kennslustundir á viku. Þar fá þeir fá tækifæri til að vinna í litlum hópi með aðstoð stuðningskennara.

Miðstig

Stuðningskennari kemur inn á kennslusvæði til að aðstoða ákveðna nemendur. Þar stuðlar hann að bættum námsárangri hjá sínum markhóp í samvinnu við umsjónarkennara.

Unglingastig

Nemendur geta sótt kennslu í íslensku, stærðfræði, samfélagsfræði, náttúrufræði og ensku í námsveri þar sem unnið er að settum markmiðum hvers og eins með aðstoð kennara. Aukin áhersla er á félagslega færni nemenda, til dæmis gegnum samræður og spil.

Tilfinningalegir erfiðleikar eða hegðunarvandi

Nemendur með tilfinningalega erfiðleika eða hegðunarvanda geta fengið óhefðbundinn stuðning í athvarfinu sem kallast Glymur sem tekur mið af þörfum þeirra.

 • Nemendur geta, um ákveðinn tíma, dvalið í Glym allan skóladaginn sinn.
 • Nemendur geta komið í Glym ákveðnar kennslustundir yfir daginn, til dæmis síðustu kennslustund dags þegar úthald og sjálfsstjórn er á þrotum.
 • Nemendur geta byrjað og endað skóladaginn í Glym.

Íslenska sem annað tungumál

Nemendur með íslensku sem annað tungumál fá íslenskukennslu á meðan þess er þörf. Þeir geta fengið undanþágu frá skyldunámi í dönsku og fengið í staðinn aukinn stuðning í íslensku, öðrum námsgreinum eða fengið metið nám á eigin tungumáli. Fjöldi kennslustunda hvers og eins fer eftir hversu lengi þeir hafa dvalið á íslandi og stöðu þeirra í íslensku. Unnið er í gegnum samræður, leiki, spil og fleira.

Þroskaþjálfun

Þroskaþjálfar koma að þjálfun nemenda með fötlun í samstarfi við umsjónarkennara, stuðningskennara og skóla- og frístundaliða. Þroskaþjálfar skipuleggja meðal annars námsaðstæður, aðlaga námsmarkmið og námsgögn, meta þjálfunarárangur og endurskoða markmið ásamt samstarfsaðilum. Þeir hafa að leiðarljósi að styðja og efla samfélagslega þátttöku nemenda með fötlun og gæta hagsmuna þeirra. Til þess er notað sjónrænt skipulag, félagsfærnisögur, TEACCH-aðferðir, Cat-kassinn, ART-námskeið og fleira.

Skimun og eftirlit

Þegar verið er að ákveða hvort nemendur fari í sérkennslu eru niðurstöður úr skimunum og prófum tengdum þeim höfð til hliðsjónar. Nemendur með fatlanir og alvarleg frávik eru fyrir utan viðmiðin. Tekið er tillit til annarra aðstæðna eins og bekkjarstærðar og annars stuðnings sem er veittur. Umsjónarkennarar eða sérkennarar leggja prófin fyrir.

Fjölgreinadeild

Í Hraunvallaskóla er sérdeild fyrir nemendur með fjölþættan vanda. Deildin er fyrir nemendur í 5.–10. bekk í grunnskólum Hafnarfjarðar. Þar er lögð áhersla á góðan undirbúning fyrir áframhaldandi skólagöngu, lífið og þátttöku í samfélaginu.

Í Fjölgreinadeild er unnið í samvinnu við nemandann, foreldra og forsjáraðila, heimaskóla og önnur úrræði eftir því sem við á. Nemendur geta þurft á breytingu á skólagöngu sinni að halda til lengri eða skemmri tíma og getur deildin því í senn verið skyndi-, skammtíma- eða langtímaúrræði. Nemendur Fjölgreinadeildar eru skráðir í sinn heimaskóla meðan á námi í deildinni stendur nema annað sé ákveðið.

Þegar talað er um „nemendur með fjölþættan vanda“ er átt við:

 • Nemendur með aðlögunarvanda, félags- og tilfinningalegan vanda.
 • Tengslaröskun: nemendur sem eiga í erfiðleikum með að tengjast öðrum og eiga við mikla félagslega erfiðleika að stríða.
 • Hegðunarerfiðleikar: nemendur sem ná ekki að stjórna sinni hegðun.
 • Áhættuhegðun: fíkniefni, vopn, tölvufíkn og fleira.
 • Ógnandi hegðun: nemendur sem eru með ógnandi hegðun við samnemendur og starfsfólk og hafa jafnvel orðið þess valdandi að skaða aðra.

Meginmarkmið

 • Skipuleggja tækifæri til náms á sem fjölbreyttastan hátt þar sem tekið er tillit til mismunandi þarfa og styrkleika.
 • Undirbúa nemendur fyrir líf og starf með því að efla öryggi þeirra, sjálfsvirðingu, félagsfærni og líðan.

Leiðarljós starfsfólks

 • Virðing fyrir manngildi og sérstöðu hvers og eins.
 • Tiltrú á getu allra til að efla og nýta hæfileika sína til fulls.

Umsóknarferli

Sótt er um skólavist með því að fylla út umsókn um sérdeild. Skólavist nemenda er ákveðin af sérstakri inntökunefnd og skal að jafnaði gerast fyrir 1. maí fyrir næsta skólaár. Einnig er hægt að taka inn nemendur á öðrum tímum skólaársins ef inntökunefnd metur svo. Umsókn er hægt að skila í viðkomandi skóla eða á skrifstofu mennta- og lýðheilsusviðs.

Frekari upplýsingar veitir: Ásta Björk Björnsdóttir, aðstoðarskólastjóri sérverkefna í Hraunvallaskóla, með tölvupósti á [email protected].